پنجمین دور صدور گواهینامه حفظ قرآن 35 نفر از مددجویان زندان دشتستان حیدری معاون زندان دشتستان گفت :نهضت قرآنی هموار تر از گذشته راه خود را ادامه می دهد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر ،گواهینامه بیست نفر دیگر از مددجویان ...

ادامه مطلب »