گزارش

گزارش تصویری نشست پرسش وپاسخ مدیرکل زندانهای استان بوشهرباکارکنان زن شاغل در زندانهای بوشهر

نشست دوساعته پرسش وپاسخ مدیرکل زندانهای استان با کارکنان زن وتجلیل از پرسنل فعال اندرزگاه نسوان زندان مرکزی. گزارش تصویری نشست پرسش وپاسخ مدیرکل زندانهای استان بوشهرباکارکنان زن شاغل در زندانهای بوشهر گزارش تصویری نشست پرسش وپاسخ مدیرکل زندانهای استان بوشهرباکارکنان زن شاغل در زندانهای بوشهر گزارش تصویری نشست پرسش وپاسخ مدیرکل زندانهای استان بوشهرباکارکنان زن شاغل در زندانهای بوشهر ...

ادامه مطلب »

مراسم تجلیل از فعالان حوزه کاهش آسیبها ، بهداشت محیط وکارکنان ناجا شاغل در زندانهای استان بوشهر

مراسم تجلیل از فعالان حوزه کاهش آسیبها ، بهداشت محیط وکارکنان ناجا شاغل در زندانهای استان بوشهر مراسم تجلیل از فعالان حوزه کاهش آسیبها ، بهداشت محیط وکارکنان ناجا شاغل در زندانهای استان بوشهر مراسم تجلیل از فعالان حوزه کاهش آسیبها ، بهداشت محیط وکارکنان ناجا شاغل در زندانهای استان بوشهر مراسم تجلیل از فعالان حوزه کاهش آسیبها ، بهداشت ...

ادامه مطلب »

نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر

گزارش تصویری نشست مدیرکل زندانهای استان بافرمانده انتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر نشست مدیرکل زندانهای استان بافرماندهی جدیدانتظامی استان بوشهر

ادامه مطلب »