مدیرکل زندانهای استان بوشهر:اشتغال وحرفه آموزی زندانیان یک ضرورت واولویت کاری زندانهای استان می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر،باحضور مهندس سعیدی معاون هماهنگی،سیدی رئیس حفاظت واطلاغات،ابراهیمی رئیس بازرسی بنیادتعاون زندانیان کشور وبردخونی مدیربنیادتعاون زندانیان استان باطباطبایی مهرمدیرکل زندانهای استان بوشهردیداروگفتگونمودند.

طباطبایی مهر دراین جلسه گزارشی ازوضعیت اشتغال وحرفه آموزی زندانهای استان ارایه وتاکیدنمود که توسعه اشتغال وحرفه آموزی درزندانهای استان بوشهریک ضرورت واولویت کاری می باشد که انتظاردارم بنیادتعاون استان باتعامل وهمفکری با زندانهای استان به این مهم دست پیدا نمایند تاشاهد رشدوتعالی امراشتغال وحرفه آموزی ۱۰۰درصدی زندانیان باشیم.

درادامه این نشست معاون هماهنگی بنیادتعاون زندانیان کشورضمن تشکراز مدیرکل زندانهای استان به منظورهمکاری وتعامل خوب بابنیادتعاون زندانیان استان گفت:یکی اززسیاستهای اصلی بنیادتعاون زندانیان کشورتوسعه حرفه آموزی واشتغال مددجویان درزندانهای کشوروکسب درآمد برای آنان می باشد. وی گفت: مددجویانی که درمجتمع وکارگاهای اشتغال وحرفه آموزی بنیادتعاون درزندانها مشغول هستندماهیانه ازاین بنیادحقوق ومزایا دریافت می نمایند که انتظارداریم دراستان بوشهرباهمکاری وتعامل خوب اداره کل زندانها وبنیادتعاون شاهداشتغال حداکثری مددجویان باشیم.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*