دکتر خویش دوست رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان : نظم ، انضباط و بهداشت زندان دشتستان درخور و قابل ستایش است و شبکه بهداشت و درمان همکاری و حمایت خود از اداره زندان را افزایش خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان بوشهر، دکتر خویش دوست رئیس شبکه بهداشت ...

ادامه مطلب »